Prijavi se
i koristite dodatne pogodnosti
Newsletter

Politika privatnosti

Mi cenimo Vaše poverenje i poštujemo Vašu privatnost!
U kompaniji Lolam d.o.o. poštujemo krug poverenja, zato o Vašim podacima izuzetno pažljivo brinemo.

Vaša porudžbina je potpuno sigurna!

Sve posredovane informacije su sigurne, ni pod kojim uslovima ih nećemo ustupati trećem licu, što Vam osigurava potpuno sigurno i bezbedno poslovanje i saradnju sa kompanijom Lolam d.o.o. 


Zaštita privatnosti podataka
Da bismo uspešno obradili i dostavili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona i e-mail. Navedeni podaci su nam neophodni kako bismo bili u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine.
Kompanija Lolam d.o.o. se obavezuje da će lične podatke korisnika sajta www.lolam.com koristiti isključivo u svrhe tehničke administracije web sajta, kako bi omogućila pristup posebnim informacijama i/  ili za komunikaciju sa Vama. Lolam neće ustupiti podatke koje poseduje trećim licima, sem ukoliko se to od nas ne bude zahtevalo zakonom. Svi podaci o kupcima/ korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Zaposleni u kompaniji Lolam su obavezni da poštuju poverljivost Vaših podataka.
Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu. 

Cookies
Sajt www.lolam.com koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama.
Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru.
Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

Saglasnost i promena uslova
Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim uslovima korišćenja. Lolam se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac

Rukovalac, na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) (u daljem tekstu: "ZZPL") jeste:

  1. LOLAM D.O.O. Novi Beograd, Milentija Popivića 5v/22, MB: 21141607, PIB: 109204237, koju zastupa Milica Garzičić, direktor;

 (u daljem tekstu: "Rukovalac"/ "Lolam doo").

Zaštitu podataka o ličnosti svih korisnika naših usluga/kupaca ("Kupci"), čije lične podatke obrađujemo (u daljem tekstu: "Lični podaci") vršimo u skladu sa ZZPL i drugi važećim zakonima.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Licu za zaštitu podataka o ličnosti za ispred Rukovaoca možete se obratite za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših podataka o ličnosti, na jedan od sledećih načina:

  • na adresu elektronske pošte: mg@lolam.com
  • na adresu Rukovaoca, sa naznakom da se pismeno dostavlja Licu za zaštitu podataka o ličnosti;
  • pozivom na broj telefona 0637030388;

Svrha obrade i pravni osnov za obradu podataka o ličnosti

  • Obrada za potrebe pružanja usluga prodaje robe

Za svrhu pružanja usluga prodaje robe i evidencija obrade imate ugovornu obavezu davanja podataka o ličnosti i to sledećih:

Podaci o kupcu proizvoda:  prezime, ime, mesto prebivališta i boravišta i kontaktni podaci (mobilni telefon i email adresa).

Rukovalac obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o obligacionim odnosima.

Na Vaš izričit zahtev, uz Vaš izričit pisani pristanak, možemo da Vam omogućimo da informacije o Vašim podacima koje obrađujemo dobijete na mail adresu koju izričito naznačite u saglasnosti koju potpisujete.

Vaši podaci o ličnosti će biti obrađivani elektronski, na način kojim se obezbeđuje bezbednost i poverljivost, a sama obrada je elektronska.

Vaši podaci o ličnosti, koji se obrađuju za potrebe pružanja usluga prodaje robe i proizvoda se čuvaju u skladu sa rokovima definisanim ispunjenjem svrhe zbog koje se i prikupljaju ali ne duže od 60 meseci.   

  • Obrada za promotivne aktivnosti

Za svrhu promocije naših usluga obrađujemo Vaše sledeće podatke: ime i prezime, broj mobilnog telefona i email adresu

Pravni osnov za gore pomenutu obradu podataka je Vaš pisani pristanak ili pristanak dat putem emaila.

 

Navedeni podaci o ličnosti se čuvaju u evidencijama Rukovaoca do Vašeg opoziva pristanka. 

Opoziv pristanka, dajete u istoj formi, u kojoj ste dali i Vaš pristanak. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Ukoliko opozovete svoj pristanak za obaveštavanje o promotivnim aktivnostima, Vaše podaci će biti obrisani iz odgovarajućih evidencija koji se kod nas vode.

Vaši podaci o ličnosti će biti obrađivani na način kojim se obezbeđuje bezbednost i poverljivost, a sama obrada je elektronska.

Kao lice čije podatke Lolam prikuplja i obrađuje, imate sledeća prava:

U cilju zaštite Vaših prava kao lica čiji se podaci obrađuju, možete se u bilo kom trenutku obratiti Licu za zaštitu podataka na jedan od definisanih načina (videti odeljak 2 ovog Obaveštenja). Komunikacija i mere koje preduzimamo u vezi sa ostvarivanjem Vaših prava su besplatni.

Pravo na pristup

Pravo na pristup podrazumeva da od Rukovaoca možete dobiti informaciju o tome da li se Vaši podaci o ličnosti obrađuju i ako je to slučaj, odobrenje da pristupite svojim podacima o ličnosti i dobijete informacije kao što su: svrha obrade, vrste podataka o ličnosti, primaoci podataka, rok čuvanja i sl. Na Vaš zahtev dostavićemo Vam kopiju podataka o ličnosti koje obrađujemo. U bilo kom trenutku možete da ostvarite pravo na pristup za podatke za koje se obrada vrši za potrebe pružanja usluga prodaje robe, za promotivne aktivnosti i korišćenjem našeg sajta.

Pravo na ispravku podataka

Na Vaš zahtev ispravićemo Vaše podatake o ličnosti koji su netačni ili ćemo dopuniti nepotpune podatke (ažuriranje i ispravka). U bilo kom trenutku možete da tražite ispravku Vaših podataka o ličnosti, koji su dati za potrebe pružanja usluga, za promotivne aktivnosti, i korišćenjem sajta.

Pravo na brisanje podataka

Na Vaš zahtev izbrisaćemo Vaše podatke o ličnosti ako su ispunjeni uslovi iz člana 30. Zakona (npr. ako je ispunjena svrha zbog koje su prikupljeni, ako je povučen pristanak za obradu, a ne postoji drugi zakonski osnov za obradu). U bilo kom trenutku možete da tražite da obrišemo Vaše podatke o ličnostu date za obradu podataka za promotivne aktivnosti.

Pravo na ograničavanje obrade

Na Vaš zahtev ograničićemo obradu Vaših podataka o ličnosti ako je ispunjen neki od uslova iz člana 31. Zakona (npr. ako ste osnovano osporili tačnost Vaših podataka o ličnosti ili zakonitost obrade i sl.). U bilo kom trenutku možete da tražite da se ograniči obrada Vaših podataka datih u promotivne svrhe.

Pravo na prigovor 

U bilo kom trenutku možete da nam podnesete prigovor na obradu podataka o ličnosti u promotivne svrhe nakon čega ćemo obustaviti dalju obradu tih podataka, osim ako postoji zakonska obaveza da i dalje čuvamo određene podatke.

Pravo na opoziv pristanka

U slučajevima kada je Vaš pristanak pravni osnov obrade Vaših podataka o ličnosti, a kako je opisano u tekstu ovog Obaveštenja, imate pravo da taj pristanak povučete u bilo kom trenutku, a mi ćemo prestati sa obradom Vaših podataka o ličnosti na koje se opoziv pristanka odnosi osim ukoliko za tu obradu imamo neki drugi pravni osnov. Povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade koja je vršena pre tog povlačenja.

Pravo na pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti

Ukoliko smatrate da se obrada Vaših podataka o ličnosti sprovodi suprotno odredbama Zakona ili drugih važećih propisa, možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Obrazac pritužbe i obrasce za ostvarivanje Vaših prava saglasno ZZPL, možete naći na sajtu Poverenika www.poverenik.rs.

 

string(0) ""
string(0) ""